Hopp til innhold

Om Skien Historielag

Skien Historielag har 400 medlemmer, som alle har det til felles at vi er glade i byen vår og opptatt av dens historie. Historielagets formål er å vekke sansen for og fremme granskningen av Skien bys historie og bevaring av dens kulturminne.

Styret

Dette er styret i Skien Historielag for 2022

Vedtekter

Vedtekter for Skien Historielag – stiftet 19. mai 1932.

Skien Historielags formål er å vekke sansen for og fremme granskningen av Skien bys historie og bevaring av dens kulturminner.

Skien Historielag skal arbeide for:

 • Samle inn og bevare lokalhistorisk materiale, både trykt, utrykt og muntlig.
 • Styrke sansen for bevaring av materielle minner.
 • Utbre kunnskapen om vår lokalhistorie.

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen
av mars. Det innkalles med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene.

 • Medlemmer er alle som har betalt gyldig kontingent.
 • Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret.
 • Endringer i lagets vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag om
  dette må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet.
 • Andre forslag avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
 • Årsmøtet velger selv ordstyrer og referent.
 • Årsmøtet får til behandling:
  – Årsmelding
  – Revidert regnskap
  – Innkomne forslag
  – Kontingentfastsettelse
  – Valg

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis det settes fram krav om dette.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte skjer på samme måte og med varsel som bestemt for det ordinære årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Foreningen ledes av et styre – følgende velges på årsmøtet:

 • Leder- velges for ett år.
 • Fem styremedlemmer- velges for to år. Styret konstituerer seg selv – nestleder, sekretær, forretningsfører og to styremedlemmer.
 • To varamedlemmer- velges for ett år

To, henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år.

 • Valg av to revisorer – velges for ett år.
 • Valgkomite på tre medlemmer- velges for to år.

Styret kan engasjere egen regnskapsfører. Leder kan ikke være kasserer eller regnskapsfører.

Styret oppnevner hvert år følgende komiteer med rapporteringsplikt til styret:

 • Tre medlemmer til bokkomiteen.
 • En representant til Historisk Forum.
 • Tre medlemmer til arkivkomiteen.
 • Redaksjonskomite for «Brynet».
 • Redaktør for «Hjemmesiden» til Skien Historielag.
 • Tre medlemmer til komite for «Blå skilt» og «Bymedaljen».

Medlemmer i ovennevnte komiteer har møterett i styret – uten stemmerett.

 • Styret er den høyeste administrative myndighet.
 • Styret fremmer og setter i verk tiltak i overensstemmelse med vedtekter og årsmøtevedtak.
 • Større tiltak og økonomiske uttellinger skal forelegges årsmøtet, etter vanlig prosedyre for forslag.
 • Styret samles så ofte som lederen eller to av de øvrige styremedlemmene finner det påkrevet.
 • Styret viderefører Byselskapets arbeide med «Blå skilt» på historiske bygninger, og tildeling av «Bymedaljen». Det er styret som i begge typer saker behandler forslag og setter vedtakene ut i livet.
 • Alle saker som behandles i styret, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
  teller leders stemme dobbelt.

Den oppnevnte bokkomiteen har til formål å videreføre «Selskapet for Skien Bys Vels» (Byselskapets) utgivelser av lokalhistorisk litteratur i serien Byminner.

Bokkomiteen har den redaksjonelle frihet og det redaksjonelle ansvaret ved utgivelse av lokalhistorisk litteratur.

Midlene fra det tidligere Byselskapet settes inn på egen konto, øremerket bokutgivelser.

Forslag om oppløsning av Skien Historielag kan bare behandles på ordinært/ekstraordinært årsmøte.

Oppløsning må vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

Ved en eventuell oppløsning overlates lagets eiendeler til den institusjon som årsmøtet finner best å kunne ivareta laget formål.

Årsberetninger

Protokoller og årsrapporter i PDF-format finner du her.