Hopp til innhold
| Uncategorized

Broerne 6 Aktieselskap

Broerne 6 Aktieselskap – En kort historikk

Stiftelsen av selskapet
Broerne 6 ble stiftet i konstituerende generalforsamling den 5. januar 1937. Form√•let var ervervelse og utnyttelse av eiendommen Broerne matr. Nr. 6 i Skien med tilh√łrende vannfall. Vannkraft og produksjon av elektrisk energi var datidens store investeringsprosjekter samtidig som det var motoren i mange industriinitiativ og -prosjekter. I Telemarksvassdraget var det allerede bygget ut kraftstasjoner som utnyttet kraften helt fra M√łsvannsdammen og nedover i Telemarksvassdraget og dette fallet ville komme som det siste mulige ledd i vannkraftproduksjonen etter datidens teknologi.


En av aksjon√¶rene, O.H. Holta, var eier av kraftstasjoner p√• Notodden i forbindelse med Tinfos Jernverk og hadde verdifull innsikt og erfaring med vannkraft. O.H. Holtas oppkj√łp av fallrettigheter i Telemark og erfaring fra sin formannstid i M√łsvannskomiteen hvor han satt sammen med blant annet Sam Eyde var viktige premisser for stiftelsen av Broerne 6.


Aksjekapitalen, kr. 60.000 fordelt p√• 60 aksjer lydende p√• navn var allerede tegnet. Aksjon√¶rene var i hovedsak tilknyttet familiene Holta og Coward og andre borgere av Skien by med tilknytning til Skiens Aktiem√łlle.


Det f√łrste styret bestod av Ingeni√łr Johan Bugge, formann, varaformann, Ingeni√łr Olaf Nielsen, Konsul Viggo Coward samt Ingeni√łr Petter Sibbern.

Et aksjebrev fra 1937, utstedt til Petter Sibbern, som ogs√• satt i det f√łrste styret i Brorene 6. Det var den gang en aksje var et h√•ndfast bevis trykket p√• kvalitetspapir og dermed et verdipapir – og ikke bare et tall i en kontoutskrift slik det er i dag.

Kj√łp av eiendommen Broerne 6
Allerede den 19. mars 1937 besluttet styret √• godta Rikstrygdeverkets forslag til kj√łpekontrakt p√• matrikkelnr. 6 p√• Broerne med ca. 11 m√•l tomt samt tilh√łrende vannfall. Det hele til en pris av kr. 120.000. Vannfallet var konsesjonsfritt i henhold til brev fra Det Kongelige Departement for offentlige Arbeider datert 16. juli 1924. Ved overgang av fallet fra A/S Telemark Skogeierbruk til Schi√łtts Bruk fant Departementet ikke √• gj√łre p√•stand om at det trengtes konsesjon. Byfogden ble derfor instruert om √• slette anmerkning i panteboken om manglende konsesjon.


Som en del av videre finansiering ble det i ekstraordin√¶r generalforsamling 5. april 1937 behandlet avtale med Skiens Aktiem√łlle hvoretter ca. 10 m√•l tomt ble solgt til Skiens Aktiem√łlle for kr. 80.000. For den gjenv√¶rende tomt betalte Skiens Aktiem√łlle en leie p√• kr. 6.000 pr. √•r i 25 √•r fremover. Det ble videre avtalt at etter at vannfallet var utbygget, skulle Broene 6 sikres en netto inntekt p√• samme bel√łp utover selskapets utgifter i tillegg til betaling for den produserte kraft. M√łlla fikk samtidig en rett til n√•r som helst √• kunne kj√łpe det gjenv√¶rende tomteareal til kr. 60.000 samt √• overta et eventuelt kraftanlegg til Broerne 6‚Äôs selvkost fratrukket avskrivninger.

Ny Kraftstasjon

Remdrift av maskiner p√• Skiens Aktiem√łlle

Eidet II var driftsklar i 1966 og leverte (og leverer fremdeles) 9 GHW elektrisk energi Рnoe som tilsvarer årsbruket for 360 husstander. Til sammenligning leverte Eidet I kun 4 GWH.

Den 21. november 1970 kj√łpte Broerne 6 agregatet Eidet II fra Skiens Aktiem√łlle for en samlet sum kr. 1.500.000. L√•net fra Industribanken ble samtidig overf√łrt til Broerne 6.

Konsesjonsproblematikk

Siden den gang har Broerne 6 stort sett seilt i medvind; bortsett fra konsesjonsproblematikken. I brev av 17. mars 1970 fra h.r.advokat Rudolf Karlsrud ble selskapet underrettet om at Departementet ville g√• tilbake p√• sin tidligere avgj√łrelse fra 1924 om at vannfallet Eidet II var konsesjonsfritt. Etter forhandlinger og r√•d fra adv. Karlsrud ble man enige om √• akseptere et forslag om at vannfallet var konsesjonspliktig, men at konsesjonsperioden p√• 60 √•r ikke skulle vare fra ervervelsen av fallet i 1937 men fra 1966 da anlegget var driftsklart. Det innebar at kraften var kon sesjonsfri i nye 60 √•r med vederlagsfritt hjemfall senest i 2026.


Investeringer i aksjemarkedet
Emil Aubert ble valgt som styreformann i 1969 hvor han satt sammenhengende i vervet i 45 √•r. Aubert etterfulgte Tom Coward som d√łde tidligere samme √•r. Auberts syn p√• driften av Broene 6 var det samme som for Skiens Aktiem√łlle; deler av overskuddet ble pl√łyet inn i aksjemarkedet og resten til eierne. N√• var aksjeinvesteringer ikke en beslutning som ble tatt helt uten motstand. Kaare Dahl, som var administrerende direkt√łr i Skiens Aktiem√łlle i 40 √•r, var skeptisk i starten. Men etter hvert som dette utviklet seg i positiv retning for selskapet og etter hvert ble en betydelig inntektskilde, ble holdningen en annen.


En anekdote her var Kaare Dahls bekymring han p√• et tidspunkt delte med en banksjef i Skien; ¬ęJeg er skeptisk til Auberts investeringer¬Ľ sa Dahl til banksjefen. Hvorp√• banksjefen spurte ¬ęhva er det for investeringer Aubert har foretatt som du er skeptisk til?¬Ľ. Dahl fortalte at det i hovedsak dreide seg om investeringer Aubert hadde gjort i aksjer i Hafslund. ¬ę√Ö ja¬Ľ, sa banksjefen, ¬ęhan kunne gjort mye verre ting enn det¬Ľ. Det sies at Kaare Dahl slo seg til ro med dette.


Ut fra rentes rente perspektivet, hvor avkastning og utbytte fra aksjer delvis ble reinvestert og delvis delt ut som utbytte til aksjonærene i Broerne 6, bidro dette i all hovedsak til verdiutviklingen i selskapet.


Viktig for selskapet p√• 80 tallet var investeringene i Hafslund, som senere ble Nycomed, deretter Amersham og til slutt General Electric. Disse selskapene bidro i stor grad til verdiutviklingen og i Auberts formannsperiode ble det delt ut 46,2 millioner kroner i utbytte ‚Äď i all hovedsak grunnet nettopp disse aksjeinvesteringene.


Aksjon√¶rene i Broerne 6 betalte aldri inn mer til selskapet enn de opprinnelige kr. 60.000 ved stiftelsen i 1937. De fikk hele tiden utbytte av sine penger, et utbytte som de siste √•r utgjorde i st√łrrelsesorden kr. 3.5 mill. De opprinnelige 60 aksjene a kr. 1000 p√•lydende er i de senere √•r utvidet gjennom deling (aksjesplitt) til i alt 2.160 aksjer a kr. 250 p√•lydende. Broerne 6 opparbeidet seg etter hvert en portef√łlje av aksjer med en kursverdi p√• mer enn 40 millioner kroner. Grunnlaget var s√•ledes lagt for et fortsatt liv for selskapet ut over 2026 da kraftstasjonen skulle overf√łres Staten vederlagsfritt.

Brann


I 2008 var det brann i kraftstasjonen. For f√łrste gang siden igangsettelsen av turbinene i 1966 og etter uavbrutt drift i 42 √•r m√•tte driften stenges helt ned. Det var det elektriske styringssystemet og tilknyttede tavler som brant opp og en relativt omfattende reparasjon og oppgradering m√•tte utf√łres. Det var store og omfattende arbeider som kostet 3,8 millioner kroner for Broerne 6 og 4,1 millioner kroner for Skiens Aktiem√łlle.


Ny laksetrapp i M√łllefossen


I 2016 ble Broerne 6, Skiens Aktiem√łlle og Skagerak Kraft (som eiet den tredje turbinen Eidet III i M√łllefossen) forespurt av Skien kommune om √• medfinansiere ny laksetrapp. Dav√¶rende laksetrapp ble bygget i 1977 og var n√• i en elendig tilstand, spesielt etter at flommen i 2015 hadde √łdelagt konstruksjonen ytterligere.

Parallelt med dette ble Eidet I og II innkalt til konsesjonsbehandling av Fylkesmannen i Telemark.
Motivet bak denne henvendelsen var initiativet fra Fylkesmannen om √• legge til rette for bedre opp og nedvandring av fisk og √•l i M√łllefossen.

√Öpningen av ny laksetrapp i 2019 – den f√łrste laksen slippes ut i trappen av Grenland Sportsfiskere til glede for nysgjerrige barn og voksne. En stor dag!

Samtidig hadde Broerne 6 og Skiens Aktiem√łlle engasjert et konsulentselskap (Akva-Niva) til √• kostnadsberegne tiltak for √• im√łtekomme Fylkesmannens krav til opp- og nedvandring av fisk i M√łllefossen. Dette var tiltak som var omfattende og estimatet endte p√• 16,3 millioner kroner. Under enhver omstendighet var dette investeringer som l√• utenfor Broerne 6 (og Skiens Aktiem√łlles) kapasitet. Samtidig ville en fremtidig konsesjonsavgj√łrelse sette eierskapet i fare. B√•de Broerne 6 og Skiens Aktiem√łlle (samt Skagerak Energi) valgte i fellesskap √• bidra med betydelige midler (3,1 millioner av i alt 7,5 millioner kroner) til oppbygging av den nye laksetrappen slik Skien kommune ville ha den. Uten dette bidraget ville laksetrappen v√¶rt vanskelig √• realisere. Laksetrappa som s√•dan m√• sies √• v√¶re vellykket for s√• vel for fisk p√• vandring som for skuelystne skiensborgere.

Salg av kraftstasjonen


Situasjonen i 2015 med nye, skjerpede krav til opp- og nedvandring av fisk i Telemarksvassdraget, konsesjoner som var i ferd med √• l√łpe ut og det forhold at Skiens Aktiem√łlle allerede var l√łst opp og under avvikling, var elementer som gjorde beslutningen om salg av kraftstasjonen som et naturlig valg.


Det må også tillegges at administrasjonen i Broerne 6, som bestod av Tormod Stensland, ikke hadde kapasitet på å drive kraftproduksjon under de nye vilkår slik som et ordinært kraftselskap er.


Broerne 6 og Skiens Aktiem√łlle tok derfor felles aff√¶re overfor Skagerak Kraft for et salg av Eidet I og II. Bakgrunnen for dette var konsesjonsproblematikk, krav om tiltak for opp- og nedvandring av fisk og selvsagt oppl√łsning av b√•de Skiens Aktiem√łlle. I tillegg ble ogs√• Broerne 6 vedtatt oppl√łst. Summen av disse hendelsene f√łrte til at Eidet I og II i kontrakt av 4. juli 2017 ble solgt til Skagerak Kraft for n√¶r 20 millioner kroner ‚Äď 13,8 millioner til Broerne 6 for Eidet II og 6,1 millioner til Skiens Aktiem√łlle for Eidet I.

Oppl√łsning av selskapet


Dermed l√• alt til rette for et naturlig opph√łr av selskapet. St√łrste eier i Broerne 6 var Skiens Aktiem√łlle som eide 20 % av selskapet. I august 2015 hadde Skiens Aktiem√łlle sluttf√łrt salget av eiendommene i Skien sentrum og p√• Eikornr√łd til Norgesm√łllene. De gjenv√¶rende verdier i selskapet var aksjer, bankinnskudd og kraftstasjonen Eidet I.


I 2015 ble det gjort en sondering blant de st√łrste aksjon√¶rene i Skiens Aktiem√łlle og man meldte til Oslo B√łrs den 22. oktober 2015 at Skiens Aktiem√łlle ¬ę..har satt i gang en gjennomgang og vurdering av selskapets strategiske muligheter. Avvikling av selskapet er ett alternativ¬Ľ.


P√• den ordin√¶re generalforsamling 5. april 2018 ble Skiens Aktiem√łlle enstemmig vedtatt oppl√łst. Underveis var selskapets kraftstasjon Eidet 1 solgt til Skagerak Kraft sammen med Broerne 6 sin kraftstasjon Eidet II.
Med dette som utgangspunkt var veien kort til avvikling og etter √łnske fra flertallet av aksjon√¶rene ble Broerne 6 A/S endelig vedtatt oppl√łst 3. oktober 2019.


De 60.000 kroner som ble investert i Broerne 6 i 1937, var ved oppl√łsningen i 2018 verdiberegnet til 27.683 pr aksje, totalt 47,8 millioner. I tillegg hadde aksjon√¶rene siden 1937 mottatt i alt 92,8 millioner kroner i utbytter.


De opprinnelige 60.000 kroner som ble investert i selskapet i 1937 hadde således gitt eierne totalt kr. 140,6 millioner i utbetalinger. En trofast aksjonær fikk med andre ord en god avkastning på Broerne 6 aksjen.


Et lite industrieventyr var over, men investeringen fra 1937 gir fortsatt kraft til lokalsamfunnet.

Emil Aubert/George Aubert 30.11.2022