Hjem » Medlemskap
 

ÅRSBERETNING FOR 2017

 

Etter årsmøtet 21.mars 2017 har styret konstituert seg slik:

 

Leder                                                 Per Forsberg                        

Nestleder                                           Thor Wølner Gundersen    

Sekretær                                           Ingrid Sørbø                        

Kasserer                                            Per A. Svenkesen                 

Styremedlem                                     Brit Amlie

Styremedlem                                     Per Sondresen

Varamedlem                                     Torild Wølner Gundersen  

Varamedlem                                     Inge Bjørbæk

Revisorer                                           Arne Lundsett og Hans P. Gonsholt

Bokkomite                                         Gard Strøm, Hans Aas, Jan Thore Øvrum,

                                                           Thor W. Gundersen

Valgkomite                                        Inger Lise Gundersen, Inge Apneseth,

Ragnar Holtskog,

___________________________________________________________________________

 

AKTIVITET 2017 (etter årsmøtet 21.03.2017)

Styret har holdt 5 medlemsmøter, 13 styremøter, herav 1ekstraordinært, div.arbeidsmøter, innleid arbeid med flytting av Bergslandarkivet og deler av arkivet i Lundedalen til våre nye lokaler på Marensro, oppryddingsarbeid, representasjon og deltakelse ved div. arrangementer, initiativ  knyttet til flytting av statuene på Stevneplassen, kirkegårdsvandring og 2 heldagsturer.

F.o.m. årsmøtet har laget gjennomført følgende medlemsmøter, arrangementer og turer:

 

MEDLEMSMØTER

 

21.03.17          Kampen om Snipetorp  (Lagets bokutgivelse)                                                                             Bildekåseri v/Jan Thore Øvrum                                                      godt fremmøte

.   

25.04.17          Hjalmar Johansen- Skiens og Norges store polfarer                  

Bildekåseri v/Ragnar Olsen                                                             stort fremmøte

 

22.09.17          Eidsborgbryner- eksportvare med lange liner og mange vegar

                        Bildekåseri v/historiker Dag Rorgemoen                             meget stort fremmøte

 

24.10.17          Bratsberg i 1600-årene                                                                  

                        Foredrag v/professor em.Øystein Rian                                            stort fremmøte

 

21.11.17          Arkitektur som opplevelse

                        Bildekåseri v/professor em. Thomas Thiis-Evensen                       godt fremmøte

 

                        I gjennomsnitt kom ca 80 personer på møtene..

 ____________________________________________________________________________           

ARRANGEMENTER/AKTIVITETER

                       

27.08.17          Snipetorpmarken- Markedsføring av laget, boksalg med mer.

                        Initiativtaker fikk god hjelp av styremedlemmer m,flere. Stort salg av Snipetorpboka.  

 

20.09.17          Kirkegårdsvandring på Lie og Johannes kirkegård                  

Gudmund Kverndalen ledet den store gruppen interesserte rundt til gravstedene over kjente Skiensborgere.

 

april.2017       Bokutgivelse- Laget ga ut ny bok i Byminneserien-”Kampen om Snipetorp”. Boken var ment å være et innspill i protestene mot utbyggingen på Snipetorp.

______________________________________________________________________________

TURER

21.06.17          Dagstur knyttet til Verdensarven                                                  47 deltakere

Aktuell og interessant tur til Lysbuen /Notodden, til Tinnoset langs Tinnåa,  båttur m/Storegut over Tinnsjøen, videre til arbeiderbebyggelsen på Rjukan, omvisning/  foredrag og måltid på Vemork, retur Skien via Gaustatoppen og Tuddal i deilig sommervær-.God følgesvenn var tidl.verdensarvkoordinator Bjørn Frode Moen.     

09.12.17          Dagstur til Rauland                                                                         39 deltakere

Besøk m/omvisning på Lognvik gård, omvisning i herredshuset, Rauland kirke og busstur gjennom grenda, julemåltid og musikalsk innslag. Fint vintervær.

______________________________________________________________________________

REPRESENTASJON

15.05.17          Hjalmar Johansens 100 årsdag- Markering ved statuen i Lundedalen.

 

22.09.17          Avduking av H.C.Hanssen statue ved  Hjellevannet. Laget var godt representert

høsten-17       Brosjyre – foreninger og lag i Skien.

                        Laget har deltatt og fått markedsført sitt program for høsthalvåret-17.                  

 

nov.-17           Utbygging/plassering av bibliotek med mer. Styret var invitert av Skien kommune til orientering om ønsket plassering av det nye biblioteket spesielt.

.           Fra utbyggerne møtte P.Øigarden., fra historielaget møtte 3 styremedlemmer.

______________________________________________________________________________

SAMARBEID

                        Skien Kommune- flytting av arkivet fra Bergsland til Marensro

                        Arbeidet har vært omfattende, og det har vært nødvendig med tett samarbeid med

                        kommunen, særlig i forbindelse med å skaffe nye lokaliteter til arkivsamlingen..

Det er inngått kontrakt med kommunen om vederlagsfritt å disponere 2.etasje på Marensro (tidligere Lasarettet)

 

Kulturetaten. Skien Historielag holdes fortløpende orientert om arrangementer og samlinger, hvor representanter fra styret inviteres.

 

Historisk Forum.-er en samleplattform for distriktets lag og forening med vekt på historie. Skien Historielags representant Thor W.Gundersen, som også er leder av forumet,. har holdt S.H. orientert om arbeidet med å oppgradere Lie kirkegård til en minnelund i samarbeid med kirkevergen. Laget er også orientert om HFs arbeid med opplysningsskilt ved Galgeholmen /Herkulesområdet. Forumet arbeider med et prosjekt for restaurering av kulturminneområdet Sagfossen/Rennesundfossen..

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________.  

UTTALELSER

Skien kommune -Pga kommunens planer med  Stevneplassen ble det aktuelt for laget å påpeke eventuelle fornminner i området, som gjennom navnet Falkum (Folkheimr) indikerer at stedet har vært bebodd i svært lang tid.

 

Riksantikvaren - Statuene av Dag Eilevsson og Gregorius Dagsson ville muligens bli berørt av planene for Stevneplassen, og i den forbindelse tok historielaget på ny kontakt med Riksantikvaren for om mulig få dem flyttet til Kapitelberget. Da svaret endelig kom, ble det kun referert til et svarbrev fra 2014, som heller ikke tok stilling til vårt forslag. Laget arbeider fortsatt med saken.

 

Høringsbesvarelser- Laget her fått tilsendt færre utbyggingssaker i 2017. Årsaken kan være at laget må drive ”oppsøkende virksomhet” siden disse sakene nå, fortrinnsvis, formidles elektronisk. 

______________________________________________________________________________

DIVERSE

Søknader om økonomisk støtte

Laget har i 2017 fremmet fire søknader om økonomisk støtte til konkrete formål:

Begge søknadene knyttet til boken Kampen om Snipetorp ble avslått.

Dessuten ble to søknader om midler til digitalisering av filmmateriale som laget disponerer også avslått. Arbeidet med digitalisering og finansiering videreføres i 2018, for å sikre verdifullt kildemateriale for fremtiden.

Hjemmesidene

Laget håper å få oppjustert hjemmesidene snarest og har tillyst et avklaringsmøte med vår fagmann.

Brynet- Lagets medlemsblad har kommet ut med fire nummer i 2017,

E-postadresser

Etter hvert har laget fått e-postadresser til de fleste av medlemmene. Dette muliggjør kontakt med medlemmer også utenfor annonsering og medlemsblad..

Annonsering

Til tross for kostbar annonsering vil medlemsmøtene våre fortsatt bli avertert. Møtene er åpne for alle, og laget får en del nye medlemmer ved annonsering.

Komiteer

Arrangementskomiteen har stått for Snipetorpmarken, kirkegårdsvandringen og begge dagsturene.

Utmelding

I løpet av året har varamedlem Torild W. Gundersen trukket seg fra styret. .

Bokkomiteens fire medlemmer har også trukket seg i løpet av året

Århusstien

Skien Historielag har ansvar for denne kulturstien,. Også i år har den blitt flikket på i samarbeid med Ragnar Olsen  (Jernalderhuset). Noen informasjonsskilt bør fornyes neste sesong. Ved en gjennomgang sist høst fungerte belysningen ved helleristningsfeltet på Fossum.

Regnskapet for 2017

gir uttrykk for en noe større aktivitet.  Resultatet viser et overskudd på kr.4734.-  som foreslås overført til foreningens egenkapital.

Medlemsvekst

Pr. 31.des.-17 hadde laget 442 medlemmer.

__________________________________________________________________

 Skien. januar 2018

SKIEN HISTORIELAG

Protokoll fra årsmøte i Skien Historielag
tirsdag 23. januar 2018

Møtet ble avholdt i lokalene til Hauges Minde i Skien.
62 medlemmer var tilstede, inklusiv styret – alle med stemmerett.

Leder Per Forsberg ønsket velkommen til årsmøtet.
Årsmøtet ble gjennomført i henhold til §3 i vedtektene.

Konstituering av årsmøte

 1. 1.Valg av møteleder - Finn Erik Karlsen
 2. 2.Valg av referent – Inge Bjørbæk
 3. 3.Innkalling og dagsorden – enstemmig godkjent

Møteleder foreslo begrenset taletid ved kommentarer og innlegg fra forsamlingen.
Enstemmig godkjent, men tidsbegrensning ble ikke benyttet.

 1. 4.Årsberetning
 • Ingrid Sørbøe leste opp styrets forslag til årsberetning.
  I tillegg til årsberetningen ble det opplyst at Åse Bohman Larsen hadde donert
  16 bind av Norges Historie til Skien Historielag.
  Spørsmål fra Ellen Schjervig – burde ikke årsmøtedokumentene sendes ut på forhånd?
  Styret er enige i dette, og vil følge det opp til neste årsmøte.
  Ingen flere kommentarer til årsberetningen, som viser et aktivt år for Skien Historielag.

      Årsberetning enstemmig godkjent.

 1. 5.Regnskap
 • Per A. Svenkesen presenterte regnskapet og leste opp revisjonsrapporten.
  Skien Historielag har en god og ryddig økonomi.
  Sum eiendeler pr. 31/12-2017 er på kr. 728.330,- - derav en kontantbeholdning
  på kr. 688.329,- . Beholdningen av bøker etc. er bokført til kr. 40.000,-.

Regnskapet enstemmig godkjent.

 1. 6.Fastsettelse av kontingent
 • Per A. Svenkesen presenterte styrets forslag til medlemskontingent for 2018:
  Enkeltmedlem…………….kr. 250,-.
  Familie………………………..kr. 400,-.

Medlemskontingent for 2018 enstemmig godkjent.

 1. 7.Innkomne forslag
         Det var ikke kommet inn forslag fra våre medlemmer.
       Styret hadde eget forslag til endring/justering av vedtektene.
       Inge Bjørbæk presenterte forslagene:
         §2 – endret fra: Skien Historielag skal arbeide med å – endret til: arbeide for:
         §3 – endret fra: Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april – endret til:
       utgangen av mars.

§5 - Styret
Her er det gjort en del endringer/justeringer av teksten i paragrafen.

Valg av valgkomiteen endret fra: Årsmøtet velger også en valgkomite på tre medlemmer. Hvert medlem velges for to år. Valgkomiteen foreslår ett nytt medlem til valgkomiteen hvert år. De årene da to nye medlemmer skal velges (hvert annet år), foreslår styret en representant til valgkomiteen.
Endret til: Velges for to år.
For 2018 er det kun ett medlem som er på valg og skal velges for to år. To medlemmer er
valgt frem til 2019. Vi får derfor den tilsiktede rulleringen på plass fra 2018.

Nytt tillegg i paragrafen: Oppnevnelse av komiteer med rapporteringsplikt til styret.
For å sikre en lik styringsplattform og holde fokus på viktige arbeidsområder for fremtidige styrer, har styret listet opp følgende komiteer som oppnevnes av styret:

 • Tre medlemmer til bokkomiteen (overført fra valgt på årsmøtet til styrtet).
 • En representant til Historisk Forum.
 • Tre medlemmer til arkivkomiteen.
 • Redaksjonskomite for «Brynet».
 • Redaktør for hjemmesiden til Skien Historielag.
 • Tre medlemmer til komite for «Blå skilt» og «Bymedaljen».
  Medlemmer i ovennevnte komiteer har møterett i styret – uten stemmerett.

       Tatt ut: Ved stemmelikhet avgjøres alle valgene som er nevnt i §5, ved loddtrekning.

§6 Arbeidsinstruks
Her er deler av §7 overført til §6.

Nytt: Styret er den høyeste administrative myndighet.

Overført fra §7: Styret viderefører Byselskapets arbeide med «Blå skilt» på historiske
bygninger, og tildeling av «Bymedaljen». Det er styret som i begge typer saker behandler forslag og setter vedtakene ut i livet
.

Endret fra: Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt – endret til: leders
stemme dobbelt.

§7 Bokkomiteen
Valg av bokkomiteen er overført fra årsmøtet til styret som oppnevner medlemmene.
Årsaken er å sikre en bedre informasjonsflyt fremover.

Nytt: Den oppnevnte bokkomiteen har til formål å ……………..osv…
         Bokkomiteen har den redaksjonelle frihet og det redaksjonelle ansvaret
         ved utgivelse av lokalhistorisk litteratur.

Innkomne forslag – vedtektsendringene enstemmig godkjent.

Nye vedtekter trykkes opp for utsendelse til våre medlemmer.

 

 

 1. 8.Valg

Møteleder la frem valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2018:

 • Leder valgt for 1 årPer Forsberg
 • Styremedlemmer valgt for 2 år             Per A. Svenkesen
  Inger-Lise Gundersen
  Inge Bjørbæk
 • Styremedlemmer ikke på valg             Ingrid Sørbøe
  Per Sondresen
 • Varamedlemmer valgt for 1 år             Bjørn Ivar Olsen
  Arne Kristian Sneltvedt
 • Revisor valgt for 1 år             Arne Lundseth
  Hans Petter Gonsholt
 • Valgkomite - valgt for 2 årEva Kise
  Valgkomite - ikke på valgInge Apneseth
                                                                       Ragnar Holtskog

Styret konstituerer seg selv i henhold til vedtektene §5.

Valgene enstemmig godkjent.

 

Brit Amlie og Thor Wølner Gundersen gikk ut av styret. Per Forsberg overrakte blomster
og takket for innsatsen gjennom mange år.

Per Forsberg takket videre møteleder Finn Erik Karlsen for en utmerket jobb og takket av årsmøtet.

Medlemsmøte etter årsmøte

76 personer var tilstede på det åpne medlemsmøtet etter at årsmøtet var avsluttet.
Møtet startet med servering av snitter, kaffe og hyggelig prat rundt bordene.

Kveldens foredragsholder var Thorbjørn Wahlstrøm som fortale og viste bilder fra «Gjerpensdalen». Foredraget bygger på Wahlstrøms siste bok om «Gjerpensdalen» - utgitt høsten 2017.
Et glimrende foredrag om et flott jordbruk- og turområde tett inn på sentrum av Skien.

Per Forsberg rundet det hele av og ønsket velkommen til vårt neste medlemsmøte 27. februar 2018.

Skien, 24. januar 2018

Inge Bjørbæk
referent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Underkategorier