Hjem » Artikler » Gatenavn i Skien
 

VEDTEKTER for Skien Historielag - stiftet 19. mai 1932

Endret - 23/1-2018

§ 1. FORMÅL

Skien Historielags formål er å vekke sansen for og fremme granskningen av Skien bys
historie og bevaring av dens kulturminner.

§ 2. ARBEIDE FOR

Skien Historielag skal arbeide for:

 • Samle inn og bevare lokalhistorisk materiale, både trykt, utrykt og muntlig.
 • Styrke sansen for bevaring av materielle minner.
 • Utbre kunnskapen om vår lokalhistorie.

§ 3. ÅRSMØTET

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen
av marsmåned. Det innkalles med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene.

 • Medlemmer er alle som har betalt gyldig kontingent.
 • Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret.
 • Endringer i lagets vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag om
  dette må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet.
 • Andre forslag avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
 • Årsmøtet velger selv ordstyrer og referent.
 • Årsmøtet får til behandling:
  - Årsmelding
  - Revidert regnskap
  - Innkomne forslag
  - Kontingentfastsettelse
  - Valg

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis det settes fram krav om dette.

§ 4. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte skjer på samme måte og med varsel som bestemt for det ordinære årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort
i innkallingen.

§ 5. STYRET

Foreningen ledes av et styre – følgende velges på årsmøtet:

 • Leder- velges for ett år.
 • Fem styremedlemmer- velges for to år.
  Styret konstituerer seg selv – nestleder, sekretær, forretningsfører og to styremedlemmer.
 • To varamedlemmer- velges for ett år

To, henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år.

 • Valg av to revisorer - velges for ett år.
 • Valgkomite på tre medlemmer- velges for to år.

Styret kan engasjere egen regnskapsfører. Leder kan ikke være kasserer eller regnskapsfører.

Styret oppnevner hvert år følgende komiteer med rapporteringsplikt til styret:

 • Tre medlemmer til bokkomiteen.
 • En representant til Historisk Forum.
 • Tre medlemmer til arkivkomiteen.
 • Redaksjonskomite for «Brynet».
 • Redaktør for «Hjemmesiden» til Skien Historielag.
 • Tre medlemmer til komite for «Blå skilt» og «Bymedaljen».

Medlemmer i ovennevnte komiteer har møterett i styret – uten stemmerett.

§ 6. STYRET – ARBEIDSINSTRUKS

 • Styret er den høyeste administrative myndighet.
 • Styret fremmer og setter i verk tiltak i overensstemmelse med vedtekter og årsmøtevedtak.
 • Større tiltak og økonomiske uttellinger skal forelegges årsmøtet, etter vanlig prosedyre for forslag.
 • Styret samles så ofte som lederen eller to av de øvrige styremedlemmene finner det påkrevet.
 • Styret viderefører Byselskapets arbeide med «Blå skilt» på historiske bygninger, og tildeling av «Bymedaljen». Det er styret som i begge typer saker behandler forslag og setter vedtakene ut i livet.
 • Alle saker som behandles i styret, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
  teller leders stemme dobbelt.

§ 7. BOKKOMITEEN

Den oppnevnte bokkomiteen har til formål å videreføre «Selskapet for Skien Bys Vels» (Byselskapets) utgivelser av lokalhistorisk litteratur i serien Byminner.
Bokkomiteen har den redaksjonelle frihet og det redaksjonelle ansvaret ved utgivelse av
lokalhistorisk litteratur.
Midlene fra det tidligere Byselskapet settes inn på egen konto, øremerket bokutgivelser.

§ 8. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Skien Historielag kan bare behandles på ordinært/ekstraordinært årsmøte.
Oppløsning må vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte.
Ved en eventuell oppløsning overlates lagets eiendeler til den institusjon som årsmøtet finner best å kunne ivareta laget formål.

Falkum gartneri

Landets eldste gartneri og Skiens eldste handelsbedrift


Hans August Ording ble født i 1828. Da han var seks år gammel omkom hans far Kragh Ording under et skipsforlis. Hans August ble da adoptert av sin onkel Christian Frederik Barnholt og tante Nicoline Schytte som var barnløse. Hun var søster til hans mor Marie Schytte.

Barnholdt var stor eiendomsbesidder i Skien og Gjerpen og ble benevnt proprietær. Dessuten var han skipsreder og skipper på egne skuter. Han bodde på Marensro, men hadde flere eiendommer på Falkum og var meget velstående. Hans August kom til å vokse opp på Marensro. Senere ble han sjømann, som sin far, og blant annet fører av sin onkels skuter. Da han giftet seg i 1856 med Thalie Cudrio, fikk han Falkum gård av onkelen Christian Frederik Barnholdt.

falkumgartneriBåde Hans Augusts far og onkel led drukningsdøden (Barnholdt druknet i Skienselven 17/9 1861), og kanskje var det noe av grunnen til at hans kone ønsket at han skulle slutte på sjøen. I 1868 gikk han i land og etablerte da Falkum Gartneri. Selv om han fra 1868 til sin død 27. juni 1899 altså drev som gartner, beholdt han hele tiden tittelen skibskaptein. Han ble begravet på Johannes kirkegård, som var en del av eiendommen "Marensro", og som hans tante 20 år tidligere hadde solgt til kommunen. I avisen "Fremskridt" den 29. juni 1899 kan vi i nekrologen blant annet lese: Hr. Ording havde nu i mange, mange aar drevet handelsgartneri her i Skien og gik helt opp i sit arbeide. Han var en meget snild og godlynt mand som vil blive haardt savnet af sine nærmeste. Hans kone Thalie Cathrine døde på Falkum den 22. mars 1925. Hun hadde som barn vært lekekamerat med Henrik Ibsen, på den tiden Ibsenfamilien bodde på Venstøp, nabogården til hennes hjem, Cudrios Venstøp (Venstøp Søndre). Ibsenfamilien bodde på Venstøp fra 1833 til 1843, og Knud Ibsen og Thalie Cathrines far Ulrich Fredrik Cudrio var gode venner, blant annet jaktkamerater. De var også faddere til hverandres barn. Ulrich Fredrik Cudrio var fadder til Henrik Ibsen, og Knud Ibsen var fadder til Thalie Cathrine.

Etter at grunnleggeren døde i 1899, overtok hans sønn Hans August Ording junior driften. Han var født på Falkum 21. april
1862 og var nest eldst av de åtte barna Hans August senior og Thalie Cathrine fikk. Junior hadde nok fulgt sin far i hans arbeide fra han var liten gutt, og på den måten fått sin gartnerutdannelse. Han kom til å drive gartneriet fra farens død i 1899, til han selv døde i 1928. Hans August junior var gift med Ellida Gustava Holm. De fikk syv barn, og det var deres yngste, sønnen Sigbjørn født 16/8 1903, som overtok i 1928. Han hadde også arbeidet hos sin far, men fikk i tillegg et års studium i England og Statens gartnerskole før han trådte inn som eier og driver. Tredje generasjon Ording på Falkum gartneri ble imidlertid ikke langvarig. Han gikk konkurs i begynnelsen av de harde 30-årene, og virksomheten ble da kjøpt av Johannes Mathiesen (1902-1983) fra Tjølling. Han hadde gartnerutdannelse og slo seg ned i Skien hvor han fikk drive sitt eget gartneri etter at Ording-familien måtte gi opp etter over 60 års drift. I 1972 overtok hans sønn Leif Mathiesen (f.1943), som fortsatt driver gartneriet. Men lørdag 29. juni 2002 var siste dagen en kunne gjøre en blomsterhandel i Odinsgate 7 i Skien. I 134 hadde det da vært drevet gartneri her, men nå var det altså definitivt over med denne virksomheten på Falkum. Gården som opprinnelig hadde vært på hele 500 mål, var nå en liten trang eiendom uten utvidelsesmuligheter, og eieren så ingen annen mulighet for fremtiden enn å flytte virksomheten. Nå drives Falkum Gartneri fra Grinivegen 25 i Skien, hvor landets eldste gartneri forhåpentligvis kan glede mange i årene fremover, med blomster og busker og alt som hører til en slik virksomhet.

- Og på den tradisjonsrike gartneritomta i Odinsgate, blir det kanskje snart boliger.

TW

Fra oljelamper til
elektrisk belysning


Da de mørke høstkveldene seg innover Skien by og omegn var det ikke liketil å ta seg frem på veier i gamle dager. Gatebelysning eksisterte ikke. Skulle man ut og gå i mørketiden måtte man ha oljelampe i hånden som belysning for å finne frem. Slik var det helt frem til første halvdel av 1800 tallet.

Etter denne tidsperiode og fremover skjedde det stadig utvikling på flere områder. Vi ser at i 1864 startet Skien's Gaskompani opp. Et fremskritt som fikk følger for tilberedning av mat og likeledes til belysning av våre veier. Et antall av inntil 30 gasslamper ble montert innen byområdet i første omgang. Fram til 1899 var antallet av lamper steget til 80. Gassledninger ble fremført til lampepunktene i gatene og samtidig til eiendommer som ønsket å abonnere på denne varmekilden. En ny teknologi hadde gjort sitt inntog i Skien.

Dette første gassverket ble anlagt ved den gamle kirkegården på nåværende Landmannstorv i 1864. Etter 26 års drift, frem til 1890, var dette anlegget foreldet og nedslitt.

Nye eiere overtok med påfølgende modernisering og utvidelse av kapasiteten. De nye eierne var H.C. Hansen, Nils Kittilsen og Gunnar Knudsen som i 1873 hadde startet opp Laugstol Bruk. Laugstol Bruk produserte tremasse og lå innerst i Hjellevannet (Døleviken). Her disponerte de 1200 hk. i vannføringen fra Hjellevannet ned    til Bryggevannet ( fallhøyde ca. 4 meter ). En turbin var installert som drivkraft for slipe-apparatet. Dermed var en ny utvinnelse av vannkraften tatt i bruk som tidligere bare hadde vært forbeholdt sagbruk- og mølledrift.

2 år tidligere ( 1871) hadde Thomas Edison i Amerika oppfunnet og satt i gang fremstilling av glødelampen. Gunnar Knudsen, som var en av innehaverne av Laugstol Bruk, talte ivrig for denne saken og så muligheten til å utnytte denne oppfinnelsen som belysning for industrien.

Etter Edison's oppfinnelse ble det i 1885 installert en Fransis turbin og dertil dynamo for framstilling av elektrisitet på Laugstol Bruk. Ut fra denne spinkle investering ble det elektrisk belysning i produksjonshallen for tremasse og til det nye Kanalbygget ute ved Bollefoss. Dette var den første leveranse av elektrisitet til belysning fra Laugstol Bruk. Etter hvert ble ledninger ført frem til abonnenter i byen, og gatelykter for elektrisitet ble også montert. Dermed ble Laugstol Bruk Skandinavias første elektrisitetsverk som leverte strøm til kunder.

En ny tid hadde nå modnet blant folk som så mulighetene med de nye teknologiske fremskritt.
En talsmann på denne fronten var Gunnar Knudsen som nå arbeidet av all kraft for å få organisert et interkommunalt kraftselskap for kommunene Gjerpen, Solum, Skien og Porsgrunn. Alt så ut til å ligge til rette for en rask utvikling av elektrisiteten som energikilde. I denne kampanjen blusset interessen for gass plutselig opp igjen. Dette kan i ettertid høres noe merkelig ut, men i åra etter 1910 hadde gassen faktisk renessanse i Norge. Etter intense samtaler om sammenslåing av elektrisitets-forsyningen i Grenlandsområdet, trakk Skien kommune seg ut i mars 1912. Gunnar Knudsen sammenkalte da de resterende 3 kommuner til drøfting om sammenslåing til ett kraftselskap. Dette førte til stiftelsen av Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap ( SKK) 7.juni 1912.

Etter at Skien trakk seg ut fra el-verk samarbeidet ble det nedsatt en gassverkkomite. Komiteen la frem sin innstilling 8. juni 1912 og antydet herved at gassverket burde utvides. Der slo også fast at det gamle gassverket på Landmannstorvet var meget dårlig og ikke lenger tjente sin hensikt. På den annen side ville det være et tilbakeskritt å legge ned gassverket framfor å få noe nytt. Etter denne redegjørelsen ble det bestemt å gå til innkjøp av ny tomt på Bøleveien.
Da gassverket på Bøleveien ble satt i drift i 1915 fikk det en trang fødsel.
1. verdenskrig var nå brutt ut. Produksjonen var helt avhengig av kull, noe man i den første tiden klarte å fremskaffe fra Europa. Krigsårene satte allikevel sitt preg på produksjonskapasiteten. Koks var et biprodukt fra verket som også fikk sviktende omsetning.

Etter den 2. verdenskrig slutt hadde elektrisiteten mer overtatt som enegikilde. Gassverkets produksjon hadde vært en god hjelper i 2 til 3 generasjoner i mange hjem og bedrifter. Den endelige slutt var 29. mai 1945 og gikk herved over i historien. Elektrisiteten var kommet for å bli.


Birger Øvrum

Referat fra medlemsmøte – tirsdag 20. mars 2018

haugan55 persr kom på medlemsmøte tirsdag for å høre foredrag av Verdensarv-koordinator Øystein Haugan. Han hadde kalt sitt foredrag «Fra fattig til rik på 100 år».
Dette var meget bra – en sprudlende Haugan tok oss med på en reise i historien om Notodden, Rjukan og ikke minst Norsk Hydro. Sentralt i dette stod industrimannen Sam Eyde og professoren og oppfinneren Kristan Birkeland.

Norsk Hydro ble stiftet 2. desember 1905 – og industrieventyret startet opp på Notodden med verdens første fabrikk for produksjon av kunstgjødsel 2. mai 1905. Dette var en kraftkrevende prosess og Birkeland så raskt potensiale i Rjukanfossen som lå strategisk til i Vestfjorddalen. På ti år ble Vestfjorddalen forvandlet fra ei lita bygd til en hel by – et samfunn med over 10.000 mennesker. Her var det ikke tid for byråkrater og utredninger i øst og vest.

En rask tur innom Tungtvannsaksjonen – en av de mest kjente sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig hørte selvfølgelig med til kveldens foredrag.

Hele industri eventyret rundt Notodden, Rjukan og Norsk Hydro representerer noe unikt i verdens sammenheng og er viktig å beskytte for fremtiden. Derfor kan vi være stolte av at Telemark nå er representert på UNESCOs verdensarvliste.


Haugan underholdt i tillegg med gode historier, sang og stev. I det hele en flott og lærerik kveld.

Etter foredraget var det snitter, kaffe, boksalg og lotteri med mange fine gevinster.


Inge Bjørbæk

 

Underkategorier

ÅRSBERETNING FOR 2018

 

Etter årsmøtet 23.jan. 2018 har styret konstituert seg slik:

 

Leder                                                 Per Forsberg                               

Nestleder                                           Inge Bjørbæk        

Sekretær                                           Ingrid Sørbø                        

Forretningsfører                              Per A. Svenkesen                 

Styremedlem                                    Inger Lise Gundersen

Styremedlem                                    Per Sondresen

Varamedlem                                     Arne Kristian Sneltvedt

Varemedlem                                   Bjørn Ivar Olsen

Revisorer                                          Arne Lundsett og Hans P.Gonsholt

Bokkomite                                        Thor Øvrum, Finn Erik Karlsen,

                                                           Knut Åge Andersen

Valgkomite                                       Inge Apneseth,

Ragnar Holtskog, Eva Kise

___________________________________________________________________________

 

AKTIVITET 2018 (etter årsmøtet 23.01.2018)

Styret har holdt 7 medlemsmøter, 12 styremøter, herav 1 konstituerende, div.arbeidsmøter, arbeid med flytting av Bergslandarkivet, innleid arbeid med flytting av arkivet i Lundedalen til våre nye lokaler på Marensro, oppryddingsarbeid og oppussing av møtelokalet på Marensro, representasjon og deltakelse ved div. arrangementer, arbeid med digitalisering av gamle Skiensfilmer, initiativ knyttet til eventuell etablering av vassdragsmuseum og 2 heldagsturer.

F.o.m. årsmøtet har laget gjennomført følgende medlemsmøter, arrangementer og turer:

 

MEDLEMSMØTER

23.01.18          Gjerpensdalen

                        Bildekåseri v/Thorbjørn Wahlstrøm                76 fremmøtte

 

27.02.18          Etableringen av Norsk Hydro                       

                        Foredrag v/Halvard Gjestland                               71        ”

 

20.03.18          Fra fattig til rik på 100 år (Verdensarven)        

                        Foredrag v/Øystein Haugan                                  64        ”

 

24.04.18          Minner i marka       

                        Bildelåseri v/Alf Olav Larsen                                   70        ”

 

25.09.18          Fjellets apostel- D.N.T. 150 år       

                        Bildekåseri v/Karsten Alnæs                         74        ”

 

23.10.18          Skien Brannvesen 150 år

                        Bildekåseri v/Guttorm Liebe                          55        ”

 

20.11.18          Jernalderhuset og Århus gård

                        Bildekåseri v/Tormod Aulebo                                   54        ”

___________________________________________________________________________

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER

 

26.08.18          Snipetorpmarken – Markedsføring av laget, boksalg med mer.

                        Fordelaktig plassering, god profilering og meget godt boksalg.

___________________________________________________________________________

TURER

26.05.18          Forsommertur til Stavern og Horten                  35 deltakere

                        Interessante reisemål knyttet til marinen i dansketid og

                        svensketid.: I Stavern: Citadelløya, Fredriksvern Verft. Minnehallen,

I Horten: Marinemuseet og U-båten Utsira før godt måltid på restaurant ”Fishland” En fin dag som dessverre ble preget av bussproblemer.

15.12.18          Telemarksjul                                                           29 deltakere

Tur til tradisjonsrike reisemål: Nes kyrkje, Nyhus Gård, Seljord kirke, Nutheim gjestgiveri med omvisning og eksklusivt julemåltid, avsluttet med slåttespel. Lokal forteller var Bergit Telnes, som ble med på bussen fra Seljord.

Hyggelig tur med buss og sjåfør av beste klasse.

___________________________________________________________________________

REPRESENTASJON

Telemarksarkivet

holdt Lokalhistorisk arkivmøte 20.sept.2018 i Bø. Historielaget deltok med to representanter og returnerte med nyttig informasjon. Offentlige arkiver sendes Kongsberg, private foreningsarkiver kan etter avtale, sendes Telemark Museum

___________________________________________________________________________

SAMARBEID

                        Skien kommune – flytting av arkivet- disposnering av Marensro .

                        Arbeidet som ble påbegynt i 2017 har delvis pågått også i 2018.

Lokalene på Marensro som laget nå disponerer, er ikke velegnet som arkiv for vårt materiell. Lokalitetene er imidlertid utmerket som møtelokaler og bibliotek for lagets boksamling, i tillegg til god lagerplass.

 

Lokalene i Lundedalen er nå tømt for våre saker, men laget velger å opprettholde leie av lokalene inntil videre. Dessuten har Mållaget Dag fått brannsikker plass for sitt arkiv her, da de p.g.a. overtakelse av ny eier måtte forlate tidligere oppbevaringslokaliteter.

 

Skien kommune- Kulturetaten

Det har utviklet seg et godt samarbeid mellom historielaget og kulturetaten i kommunen. Laget holdes orientert og inviteres til alle saker av interesse.

 

Telemark Museum

Laget har fått tilsagn om å deponere eget arkivmateriell på museet. Antall hyllemeter som trengs for dokumentarkivet vil bli oppgitt. Arbeidet med sortering etter flyttingen fra Lundedalen er i gang, og det er skaffet til veie nødvendige retningslinjer og systemer for arkivering. Arbeidet er påbegynt.

Historisk Forum - har gått fra å være en paraplyorganisasjon for lag/foreninger med lokalhistorie som arbeidsområde, til å bli en ren lokalhistorisk faggruppe. Dette har resultert i at kulturkontoret i Skien kommune har invitert alle lag/foreninger som arbeider med lokalhistorie, til å danne en ny paraplyorganisasjon” Skien historiske fellesråd”. Et interimsstyre er oppnevnt hvor Skien Historielag er representert ved Inge Bjørbæk.

Skien historiske fellesråd har konstituerende årsmøte torsdag 28. mars 2019.

DUGNAD

Marensro - Kjøkkenet er solid rengjort fra gulv til tak, og møtelokalet er pusset opp i delikate farger, utstyrt med gardiner og pent brukte møbler. Nødvendig elektronisk utstyr er innkjøpt og montert.

Flytting av lagets materiell fra Lundedalen til Marensro har til dels vært utført av Grenland Fallskjermklubb.

__________________________________________________________________________ UTTALELSER

                        Utbyggingen på Klosterøya

Etter lagets uttalelser i dagspressen hvor det ble henstilt til utbygger å benytte PM-5 bygningen til et vassdragsmuseum, ble leder innkalt til møte med utbygger Steinar Moe. Han var godt orientert om vår holdning til bygningen og stilte seg ikke negativ til vårt forslag. –

Høringsbesvarelser

Laget har fått tilsendt færre utbyggingssaker enn tidligere. Det er nå nødvendig å undersøke elektronisk om eventuelle utbyggingsplaner skal behandles..

Lagets besvarelser 2018 har vært knyttet til utbygging ved Gamle Siljanvei (boligbebyggelse) og området Lunde barneskole, (omdisponering).

___________________________________________________________________________

DIVERSE

Filmer

Laget arbeider med et prosjekt knyttet til digitalisering av gamle Skienfilmer.

som senere kan vises for publikum. Arbeidet som blir ivaretatt profesjonelt vil bli kostbart, men laget regner med økonomisk støtte til dette viktige arbeidet.

 

Hjemmesidene - Det er tatt et solid løft for å få hjemmesidene oppdatert, og pr.d.d. skal aktuell informasjon komme fortløpende.

Brynet - Lagets medlemsblad har kommet ut med 4 nummer. Styret oppfordrer medlemmene til å bidra med stoff av historisk interesse.

E-postadresser – Laget mangler stadig adresse til enkelte medlemmer. Med dette på plass vil informasjon fra styret komme raskt til det enkelte medlem.

Annonsering - Laget vil fremdeles annonsere de åpne medlemsmøtene. Det

viser seg at dette er en god måte å få nye medlemmer på.

Århusstien- som er Skien Historielags ansvar, har dessverre ikke fått den nødvendig opprusting i 2018. Laget regner med å få den presentabel i 2019.

Regnskapet for 2018

gir uttrykk for et større forbruk knyttet til oppussing av lokaler og innkjøp av diverse datautstyr. Resultatet viser et overskudd på kr.652,-

Medlemsantall: Pr. 31.12.18 hadde laget 378 registrerte medlemmer.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________