Hjem » Artikler
 

brandmester1867


Instrux
for
Brandmesteren
i
Skien

1.
Det er Brandmesterens Pligt at ve paa rede Haand saavel Dag som Nat og føre det specielle Tilsyn i Brandstationen samt
Kommando over de sammesteds værende Vagtmænd.

2.
Det paahviler Brandmesteren nøiagtigen at kontrollere den faste Brandvagt, den patruillerede Brand- og Politivagt samt Vægterne saavel i Taarnet som paa Gaderne, og at paase, at disse Vagtmænds Tjeneste punktligen udføres overenskommende med den dem givne Instrux.

Pligtforsømmelse anmeldes strax til Branddirektøren, som efterat Sagen er undersøgt, underretter Politimesteren om det Forefaldne. Brandmesteren gives under Udøvelsen af Tjenesten den samme Politimyndighed, som den patruillerende Brandvagt ved Instrux er tillagt.

3.
I Tilfælde at Brandmesteren ved Fraværelse, hvortil Branddirektørens Tilladelse først maa erhverves, eller ved Sygdom maate hindres fra at varetage sine Pligter, har han hos Branddirektøren at faa konstitueret en anden i sit Sted.

4.
Naar Ildsvaade opstaar, er det Brandmesterens Pligt, uden Ophold at begive sig til Brandstedet med det i Vagten værende Mandskab og de fornødne Brandredskaber, samt derom strax at lade Branddirektøren underrette.

5.
Brandmesteren har at assistere Branddirektøren med Hensyn til Brandredskabernes Vedligeholdelse i god Stand og tilbørlig Orden.

6.
Brandmesteren har at være tilstede ved de aarlige Øvelser med Brandmandskaberne.

7.
Forøvrigt er det Brandmesterens Pligt at udføre enhver Brandvæsenet vedkommende Forretning, som er ham paalagt,
og at efterkomme enhver Instrux eller Befaling, som af Foresatte maatte blive ham given.

8.
Tjenesten kan fratrædes efter 3 Maaneders Opsigelse fra en af Siderne.

Skien den 11te Septbr. 1867

C. C. Paus Herman Bagger

Magistrat Ordfører

Skien 1868
P. Feilbergs Enkes Bogtrykkeri

Lagets Arkiv

Gjennom Skien Historielags lange virksomhet har mange dokumenter, fotografier,
bøker og hefter av forskjellig slag blitt samlet i arkivet:
Vi vil etter hvert presentere mange av disse kildene, slik at stoffet kan bli
tilgjengelig for alle.

1 Fra Skiens Forretningsverden Et hefte på 24 sider om Skiens gamle forretninger.
2 St. Hansaften på Gråtenmoen for 50 år siden En artikkel skrevet av Paulus Jonassen i 1935
3 Mitt militærliv på Gråtenmoen for 50 år siden - Del 1 En artikkel skrevet av Paulus Jonassen i 1935
4 Mitt militærliv på Gråtenmoen for 50 år siden - Del 2 En artikkel skrevet av Paulus Jonassen i 1935
5 Forskrifter om Sundhedsvæsenet i Skien 1863 Avskrift av original forskrift i Skien Historielags arkiv.
6 Sundhedsregler for Eidanger, Gjerpen, Slemdal og Solum 1868 Avskrift av original i Jan Christensens eie
7 Instruks for vekterne i Skien 1868 Avskrift av original instruks i Jan Christensens eie.
8 Instruks for den autoriserte rørlegger i Skien Avskrift av original instruks i Jan Christensens eie.
9 Plakat vedr graving i Skien gater 1877 Original i Jan Christensens eie.
10 Instruks for Brandmesteren i Skien 1867 Avskrift av original instruks i Jan Christensens eie.
11 Instruks for den faste Brandvakt i Skien 1867. Avskrift av original instruks i Jan Christensens eie.
12 Telefonkatalogen 1919 for Porsgrunn med Eidanger og Skien med Gjerpen Avskrift av original i Skien Historielags arkiv
13 Hospitalet i Skien (Fattighuset). Regnskap fra 1828-1830 Scannet fra original i Skien Historielags arkiv
14 Matrikkel for Skien 1914 Original i Skien Historielags arkiv
15 Den legatariske skole på Gjemsø fra 1775 Artikkel fra Skiensfjordens Presse 1 mai 1935
16 Reglement for Orden og Disciplin blandt Eleverne paa Skiens offentlige Tegneskole - 26 jan 1853 Original i Skiens Historielags arkiv
17 Premieskirennet i Lagmandsgårdsbakkene den 23de Januar 1887. Original i Skiens Historielags arkiv
18 1814 - Norden i støpeskjeen Elevhefte i regi av Skien Historielag og Foreningen Norden.
19 Gatenavn i Skien - Sivert Urnes vei  
20 Suoni i Duestien  
21 Gatenavn i Skien - Mikkel Blicks gate  
22 Gatenavn i Skien - Are Frodes vei  
23 Gatenavn i Skien - Rektor Ørns gate  
24 Brannveten på Geitebuvarden  
25 Da handelen florerte i Duestien  
26 Taterbakken i 1870-årene  
27 Altenburg  
28 Falkum Gartneri  
29 Fra oljelamper til elektrisk belysning  
     
     


graving1877

brandvagt1868

Instrux

for

den faste Brandvagt

i

Skien

 

Skien 1868

 

P. Feilbergs Enkes Bogtrykkeri


1.

Af de 4 faste Vagtmd forrette 2 ad Gangen efter rigtig Tur og Omgang Vagt i Stationsværelset.

Afløsningen foregaar Kl. 9 Aften.

 

2.
Ingen af Vagtmændene maa forlade Stationen uden behørig Tilladelse eller after Ordre.

 

3.

For Arbeider i Brandvæsenets Tjeneste eller for Vandværkets Reparationsarbeider, hvadenten disse udføres i eller udenfor Vagttjenesten tilkommer den faste Brandvagt ingen særskilt Godtgjørelse.

 

4.

Om Natten har den vagthavende faste Brandvagt at kontrollere den hver Time sig indfindende patruillerende Vagt.

 

5.

Hver Dag have de Vagthavende forinden Afløsningen at rengjøre Vagtværelset.

 

6.

Saasnart Husild er opdaget eller anmeldt for Vagten, bliver Brandmesteren strax derom underrettet, og forsaavidt Brandstedet skjønnes at ligge indenfor Vandværkets Omraade, har Vagten uden Ophold at begive sig til Brandstedet med Vandværkets Slangevogne og gjøre Alting klart til Paasætning af Slanger. Saafremt Ilden er udbrudt paa et Sted, hvor Vandværket ei kan virke som Sprøiteapparat, begived Bagten sig snarest muligt til Brandstedet forsynet med de fornødne Brandredskaber.

 

7.

Anmeldes eller opdages Pibebrand skal en af Vagtmændene strax begive sig til Stedet med en Hanndsprøite, hvorom Brandmesteren bliver underrettet.

 

8.

De faste Vagtmænd maa ikke forlade Byen uden Branddirektørens Tilladelse. Har nogen af dem Sygdom eller andet antageligt Forfald, stiller han i betimelig Tid og uden Udgift for det Offentlige, en anden paalidelig Mand i sit Sted, som Brandmesteren hertil anser skikket. Varer Forfaldet i længere Tid end 8 dage maa Branddirektørens Samtykke dertil erhverves, Den Stillede paaligger da de samme Pligter, som de ordinære Vagtmænd.

 

9.

Forsaavidt de tjenestegjørende Vagtmænd formærke nogen Pligtforsømmelse eller Forseelse hos nogen af den patruillerende Brandvagt, maa de anmelde saadant den paafølgende Dag, under Ansvar efter Omstændighederne.

 

10.

Enhver, som ikke møder paa vagt til bestemt Tid, forlader samme før Tiden, viser Skjødesløshed og Forsømmelse i Opfyldelsen af sine Pligter, eller indfinder sig paa vagt i beskjænket Tilstand, erlægger, saafremt ikke Lovgivningen bestemmer en strengere Straf, Bøder til Brandkassen efter Politimesterens Bestemmelse og desuden Betaling til den i hans Sted leiede Person.

 

11.

Naar Politimesteren, efterat Branddirektøren har afgivet Erklæring, finder det nødvendigt at entledige nogen af de antagne Vagtmænd, kan saadant ske uden nogensomhelst Opsigelse, Lovmaal og Dom; fratædes Posten efter eget Ønske, forbeholdes 3 Maaneders Opsigelse.

 

12.

Den faste Brandvagt har i Et og Alt at efterkomme de Befalinger, der blive dem givne i Tjenesten af deres nærmeste Foresatte, Politimesteren, Branddirektøren og Brandmesteren.

 

 

Skien den 11te September 1867

 

C. C. Paus                   H. Bagger

Magistrat                      OrdførerHOSPITALET

Borchsenius skriver i sin bok "Skien før branden" under kapittelet om Taterbakken om Hospitalet.
kart1886

Nu er vi nådd helt op til Li, og står rett overfor Norges Banks vakre bygning. Til venstre, vis-à-vis banken, har vi den meget store gård nr. 166, og det var hospitalet. Dette var en meget gammel gård. og er opført før 1800. Det var egentlig en parsell av en meget stor eiendom, nr. 360, som i 1830 gikk fra madame Altenburg til Knud Ibsen, 1838 til Nils Johnsen, Porsgrunn, 1862 fra O. P. Holm til Ole Andersen, og 1865 til Chr. H. Blom, som ved gavebrev 1875 overdrog den her omhandlede bygning til Skiens hospital. Skiens hospital er en meget gammel institusjon. Efter Løvenskiolds ”Bratsbergs Beskrivelse” var det kong Christian V, som ved dekret av 25. april 1663 gav det retten til å bære navnet Hospital. Den 22. juli 1766 blev grunnstenen lagt til den bygning som brente i 1886. Det var en en-etasjes bygning med 12 værelser, og med en gang midt efter lengderetningen. Utenfor gatedøren, som var midt på den lange bygning, stod i Løvenskiolds tid en bøsse, ”hvori veltænkende og gavmilde Givere ved indfaldende Lejligheder” ydet sine bidrag. Bøssen må være fjernet for lang tid siden. Derimot var der i Tollboden i Porsgrunn anbragt en annen lignende bøsse, som like til den siste tid har vært i bruk til innsamling av bidrag til Skiens Hospital. Hospitalet hadde i 1780 en kapital av 8936 spd. 0 mark og 11 skill., nu er kapitalen med legater kr. 72 000, og eiendommen har en takst av kr. 50 000. Retten til å bære navnet Hospital var av ikke liten betydning, idet det dertil var knyttet berettigelsen til bl. a. å oppehære straffebøter. I flere gamle forordninger skulde bøtene tilfalle nærmeste hospital. Nu er alle disse bestemmelser ophevet, bøtene går i andre kasser, ellers var det også andre ydelser, som imidlertid er falt bort.


Specificeret Regnskab for extra Udgifter
ved Bradsbergamts Hospitalbygninger
fra 1te July 1828 til 14de October 1830


-----