Hjem » Nyheter » Matrikkel Skien 1914
 

image003

 

Kammerherre og amtmann Adler’s

fundats for den gamle skole

på ”Gimsø Klosters Gods”.


Og hans mor, Geheimerådinne Adlers

gave til skolens drift.

Fra forfatteren av den historiske del av Skiens Hjemstadlære, frøken Inger AARHUS, har vi mottatt nedenstående avskrift av et interessant dokument som nettopp i disse dager har en særlig aktualitet. Det gjelder en fundats vedrørende den gamle, legatariske skole på Gjemsø som nu skal rives for å gi plass for Union Co.s nye kontorbygning.

 

Kongelig konfirmasjon på Fredrik Georg Adlers fundats for en

skole på Gimsø klosters gods, datert 2 november 1775.

image001

Frederik Georg Adler herre til Gimsø kloster. Deres kongelige majestets til Danmark og Norge bestaltede kammerherre og amtmand over Bratsberg amt gjør vitterlig at da intet danner folkmere til å være flittige borgere i staten end religionen, eftersom dyden uten den er intet, men ved den opnår just sitt mål, thi hvorfra skal folket lære lydighet imot kongen og deres foresatte, flittighet i deres arbeide, troskap, ydmyghed og ædruelighed? Hvorfra læres den store regel: Gjøre mot andre ligesom I selv vilhendes og have? Hvorfra læresdet at kjende Gud, og sig selvuten i religionen? Det er da enpligt som påligger forældre atlade deres børn lære de grunde hvorved de opnåe kundskab omdet som ene kan tjene til deres lyksalighed. På det nu de sombebo Gimsø kloster, ingen undskyldning skal have, at de mangle leilighed til at kunne få deresbørn oplyste haver jeg til Gudsæres udbredelse og til et taknemmelighedstegn for den høiestes imod mig beviste velgjerninger,givet til en skole det mig efter skjøteav 21ende april 1772 tilhørende hus Haugene under nr.12 Gimsø klosters grund, bestående av en stue, kammer og kjøkken med tvende jernkakkelovne i værelserne samt et fæhus og lade som bestandig av imsø klosters eier skal vedligeholdes, hvilken gave er foruden 100 rdl. som min mor geheimerådinde Adler har skjenket til dette nyttige verk, der blir stående i Gimsø kloster imot lovlig renteårlig.


Skoleholderen skal ha i årlig løn for det første 30 rdl. Såvelsom den fornødne ildebrand, hvilken fastsettes til 12 tylvter vragtømmer, hvoraf intet må bortføres, men alt bruges til skolens nytte. Dersom Gud fremdeles giver nåde og lykke, at mine eller efterkommende eiere af klosteret deres omstendigheder blive bedre vil vi anse det for enskyldighed at forbedre dette nyttige verk, men ingen forandring i hvad der er fastsat må skje.

Kondisjonene hvorpå dette er givet, er følgende:

1. Klosteretseier beskikker alltid skoleholdere, men da hans fornemstehensikt bør være atrnene kan blive oplyst i deres sande kristendom, så bliver skoleholderen forud examineret av sognepresten for Solum prestegjeld ogmeddelt attest om sin duelighed, skulde sognepresten imod formodning ei finde den duelig som eieren vil beskikke og Gimsø klosters eier fremdeles vedblev sin påstand, indsendes saken til bispen, der treffer avgjørelse idenne.

2. Til denne skole skal henhøre alle de pa Gimsø klosters grund værende beboere, deresbarn, såvelsom Holtene (Holtan) gård. Vindalen og Nedre Kierlingeteigen.

3. Gimsø klosters eier og sognepresten i Solum bestemmer hvad disse gårde og grunde årlig skal betale til skolens utgifter. Gimsø klosters eier har utpantningsrett hos dem som ikke betaler.

4. Alle straffe og mulkter som kunne forekomme kommer skolekassen til hjelp ligesom og en sparebøsse ombæres i alle bryllupper og vertskaber der holdes på de gårdes grunde, som til skolen er henlagt, samt i Solum kirke ved alle brudevielser, barnedåber og begravelser, der holdes av dem som under skolen sortere.

5. FraMikkelsdag til påske skalskolen daglig holdes fornemmelig i oktbr. og mars måneder fra 7 til 11 formiddag og fra 2 til 5 eftermiddag. I November, December, Januarog Februar måneder fra 8-11 om formiddagen og fra 1- 4 om eftermiddag. Fra midten av Mai til Mikkelsdag blir i begyndelsen og indtil lønnen kan bli forbedret for skole­holderen efter den her på landet brugelige måde ingen skoleholdt.

6. Hver morgen skal skolehol­deren begynde skolen med at synge en morgesalme, læse en morgenbøn, samt et kapitel af bibelen og derefter igien syngeen salme, ligeledes om aftenen, når børnene går fra skole.Ime­dens aften og morgenbønnen leses, skal alle tilstedeværende børn ligge på deres knæ, ligesom de og alvorlig må tilholdes med andagt at synge salmene, bede bønnene og høre Guds hellige ord.

FREDERIK GEORG ADLER
Anna Beate Rosenkrantz Adler.


rorlegger1868

 

Instrux

for

den authoriserede Rørlægger

i

Skien

 

(1868)

 

§1.
Den authoriserede Rørlægger har at udføre sit Arbeide med Orden og Samvittighedsfuldhed, og er herved underkastet Tilsyn af Bestyrelsen for Vandværket, saaledes at i Særdeleshed ingen Indboring i Vandværkets Rør maa ske, uden at det forud er tilladt af Bestyrelsen, og nogen af samme Befuldmægtiget er tilstede, for at paase Udførelsen. Derhos er Rørlæggeren forpligtet til at udføre sit Arbeide saaledes, at de Bestemmelser, der ere eller blive givne for den private Vandforsyning fyldestgjøres, forsaavidt de vedrøre Spisningsrør, Kraner osv. Ligesaa er han pligtig til at afgive de Indberetninger, Erklæringer og Oplysninger, som af Vandværkets Bestyrelse forlanges.


§2.

Rørlæggeren er ansvarlig for alt det Arbeide, han udfører eller lader udføre. Hvis der som følge af noget af ham udført Arbeide paaføres Kommunen Udgifter, blive disse at erstatte af Rørlæggeren, der i saa Henseende er forpligtet til at underkaste sig Magistratens Kjendelse, efterat Erklæring af Vandværkets Bestyrelse er afgivet.

§3.
Rørlæggeren er forpligtet til at levere de til Vandindtag og Reparationer fornødne Rør, Kraner og øvrige Arbeidsmaterialier after Christiania authoriserede Rørlæggeres Prisliste, og har han hvert Nytaar at indlevere til Magistraten og Vandværkets Bestyrelse en Opgave over de for kommende Aar i Christiania gjældende Materialpriser.

 

§4.
For Anboring af Hovedrøret og for alt Rørlæggerarbeide, som fornødiges til at føre en Ledning ind og omkring i Husene bestemmes Daglønnen indtil Videre:
For en øvet Rørlægger pr Dag 108 s.
For en Haandlanger pr Dag 36 s.
For Reparationer, som udføres mindre end 3/4 Dag kan beregnes:
For en øver Rørlægger efter pr Dag 1 Spd.
For en Haandlanger efter pr Dag 40 s.

 

§5.
Gravning, Minering, Gjennembrydning af Grundmure og andre Arbeider, som staa i Forbindelse med Vandindlægningen, ere Gjenstand for privat Overenskomst, dog maa, saasnart den authoriserede Rørlægger dertil benyttes, følgende Pris lægges til Grund for Arbeidets Udførelse. For Gravning og Gjennembrydning af Grundmure kan den authoriserede Rørlægger beregne indtil 25 pCt. Avance af den gjennem ha paam udbetalte Dagløn, og for Minering, saafremt hertil af ham leveres Krudt, Lunte og Redskaber 33.1/3 pCt. Avance.

 

§6.
Den beskikkede Rørlægger har til Magistraten at afgive en skriftlig Forsikring paa Tro og Love om at udføre alt Arbeide med Orden, Nøiagtighed og Samvittighedsfuldhed. Magistraten har Ret til at tilbagekalde hans Authorisation, naar hans Forhold giver Anledning til Misnøie, hvilket dog først bør ske, afterat Erklæring fra Vandværkets Bestyrelse er indhentet.

Skien den 11te Septbr. 1867

C.C. Paus,     Herman Bagger
Magistrat                Ordfører

   --------------------------------------------------

 
Skien 1868
P. Feilbergs Enkes Bogtrykkeri.

Gjerpen

------------

Ekspeditionstid:

Virkedager: 8 fm. – 9 em.

Søn & helligdager: 8 – 10 fm., og 3 – 6 em.

Paaske, pinse- og julaften: 8 fm. – 7 em.

-- ” --       -- ” -- juldag: lukket

Buer: Automat-Nr. 209B

19

1

Andersen, Erik Ballestad

Gaardbruker

22

 

Andersen, M.

 

27

3

Andersen, Mathias

 

13

2

Austad, Ole

Gaardbruker

37

2

Bakken, Martin

 

35

1

Bakkeskogen, Ole

 

57

2

Ballestad, Gunnar A.

 

23

2

Ballestad, Gunnar G.

Gaardbruker

10

2

Ballestad, Hans Edv.

Gaardbruker

42

 

Ballestad, Ingv. A.

 

36

1

Ballestad, H. J.

 

10

 

Ballestad, Lars Eriksen

Gaardbruker

42

2

Ballestad, Ole A.

 

46

2

Baugerud, Erik Bekkevold

 

25

 

Bekkevold, Jacob Mathisen

Gaardbruker

31

 

Berentsen

Sløidlærer

41

2

Bjerketvedt, Bernhard

 

41

1

Bjerketvedt, Nils

 

9

 

Buer, Nils

Planteskole pr. Porsgrund

31

2

Buer, Paul

 

49

1

Dalene, N. Lie

 

28

2

Eikaasen, Johannes

 

30

2

Eriksen, Edvard

 

44

2

Evensen, Anders

Myra

47

 

Falck, Carl

Evangelist

6

 

Finne, H. C.

Gaardbruker, gartner

30

1

Flid, Anders

 

39

2

Fløtrød, Martin

 

39

1

Fløtrød, Nils

 

18

2

Follaug, Gunnar

Gaardbruker

36

 

Follaug, Hans

 

17

2

Follaug, Svenke

Gaardbruker

32

1

Gjerpens komm. vandverk

 

1

1

Grønnerød, Andreas

 

1

2

Grønnerød, O. Rui

 

46

 

Grønvold

 

45

 

Halvorsen, Jacob

Bygmester

48

2

Halvorsen, Johan

 

26

 

Hansen, Andreas Sørli, Andreas Hansens enke

 

14

 

Hauen, A.

Gaardbruker

2

1

Hauen, Olav

Gaardbruker

27

2

Jensen, Anna

 

22

 

Jensen, C.

 

50

2

Johnsen, Johan Sørli

 

15

2

Johnsen & Kildal

 

27

1

Johnsen, Peder

Borgestad

40

1

Kaalrød, Isak

 

48

 

Kjenerud, Chr.

 

3

1

Kleppen, Hans

Gaardbruker

4

 

Kleppen, John

Gaardbruker

14

2

Kløcker, Hans

Bøle

17

1

Kolkjen, Per

Gaardbruker

58

 

Kraaketo, Anders

 

8

2

Langerød, J.

Gaardbruker

37

 

Langerød, O.

 

21

1

Larsen, L. Ballestad

Gaardbruker

29

1

Lia, Turine

 

35

2

Lie, Hans

 

49

2

Lie, Theodor

Gartner

33

1

Lyngstad, Ole

Snekker

29

2

Løberg, Tallak

 

21

2

Meen, Anton

Gaardbruker

3

2

Meen, Arne

Gaardbruker

2

2

Meen, Ole E.

 

25

 

Meen, P. Sanni

Gaardbruker

57

 

Meen, Rasmus

 

11

 

Mollestad, K.

Pastor

13

 

Myhra, J.

Gaardbruker

44

2

Myhra, Anders Evensen

 

26

2

Nilsen, Jørgen

 

34

2

Nygaard, Anders

 

28

2

Nygaard, Chr.

 

40

2

Nygaard, Isak

 

7

1

Nygaard, L.

Gaardbruker

43

2

Nystad, Chr.

 

24

2

Nærum, Isak

 

43

1

Olsen, Bernhard

 

19

2

Olsen, Erik Ballestad

Gaardbruker

50

2

Olsen, Nils Sørli

 

47

2

Pedersen, Gustav

 

38

2

Rasmussen, Anders Sørli

 

20

1

Riis, Chr.

Gaardbruker

20

2

Riis, Gunnar

Gaardbruker

12

2

Riis, Hans N.

 

12

 

Riis, Vetle

Gaardbruker

8

2

Sanni, P.

Gaardbruker

33

2

Solvang, Gunnar

Snekker

32

2

Stensrød, Erik I.

 

32

3

Stensrød, Lars O.

 

16

 

Sørli, O. Chr.

Gaardbruker

23

 

Vierød, martin

Skomaker

58

2

Ødegaarden, Hans

 

5

 

Øvrom, Andreas

Aakre, gaardbruker

24

1

Øvrom, L. August

 

44

1

Øvrom, Lars

 

18

1

Øvrum, Hans

Follaug, gaardbruker

7

2

Øvrum, Isak

Gaardbruker

Bøle:

20

 

Aasheim, Anders

Stuer

12

 

Andersen, Charles

 

17

 

Andersen, P.

Trælasthandler

1

 

Amundsen, Gunnar

 

24

 

Ballestad, Edw.

Kaptein

8

2

Bernhartsen, Edvard

Gaardbruker

14

 

Bye, K. A.

 

Centralen

 

Bystrøm, Elias

Postaapner

2

 

Bøhle, Isak

Bakermester

7

2

Bøleveiens mekaniske verksted

(H. J. Lund)

24

2

Ellefsen, Edw.

 

9

 

Follaug, Andreas Isaksen

Gaardbruker

8

 

Follaug, Hans

Gaardbruker

18

 

Fredriksen, Johannes

Stuer, Ekornrød

4

2

Furuvald, Hans

Skogbetjent

16

 

Gunneng, I. A.

 

5

 

Grønvold, karl O.

 

7

 

Haakonsen, Petter

 

1

2

Hansen, Hedvik

Enkefru

15

2

Hansen, Ole

Sagmester

3

 

Hauen, Hans

Gaardbruker

23

 

Holmsen, C.

Depotchef

15

 

Isaksen, Anund

Trælastbestyrer

12

3

Jebsen, H.

Kaptein

21

 

Jensen, Christoffer

Gaardbruker

22

 

Jensen, Engebret

Formand

12

2

Jensen, Halvor

Formand

5

2

Johannesen, Sigmund

 

21

3

Kaalstad, Halvor

Gaardbruker

9

2

Kjestveit, H. Follaug

Gaardbruker

25

 

Larsen, Regina

Fredheim

7

2

Lund, H. J.

Maskinmester (Bøleveiens mek, verkst.)

4

 

Moen, Jacob

 

10

 

Pedersen, H. & Co

 

6

 

Røsland, O.

Gaardbruker

21

2

Skauen, Sigmund

Gaardbruker

9

3

Sæland, E.

Gaardbruker

19

 

Svenkesen, Anthon

Gaardbruker

2

2

Sørlie, Anders

 

11

 

Timland, O.

Fiskehandler

Foss: Automat-Nr. 383

9

2

Aas, P.

Gaardbruker

15

 

Abrahamsen, Sofie

Venstøp

22

3

Baugrød, Nils J.

Gaardbruker

16

3

Bergberg, Andreas

Gaardbruker

16

2

Bergberg, Kristian

Gaardbruker

12

 

Borgersen, Martin

Vognmand

11

 

Cudrio, Ulrik

Venstøp, gaardbruker

14

2

Doksrød, Simon

Gaardbruker

22

 

Doksrød, Thorvald

Gaardbruker

7

2

Eriksrød stenhuggeri

Gravmonumenter etc. (Indehaver John Eriksrød)

17

3

Eriksrød, Thomas

Gaardbruker

19

3

Fjeldalen, B.

 

20

2

Fjeldalen, Hans

 

20

 

Fjeldalens sanatorium

 

14

3

Gauslaa, Ole

Gaardbruker

6

3

Grini, Andreas O.

Kirketjener

35

2

Grini, Hans

Gaardbruker

6

2

Grini, O.

 

6

 

Grini, Sigv. Hansen

Gaardbruker

11

 

Grosvold

Lærer

13

2

Gundersen, H.

Venstøp, gaardbruker

18

2

Haugen, Knut

 

19

 

Heimholt, O.

Gaardbruker

21

3

Helleberg, Anders

Forretningsf., Kredssykek.

4

 

Henriksen, Hans

Sem, gaardbruker

3

2

Holm, Jørgen

Gaardbruker

14

 

Holm, Malakias

 

3

3

Holm, Torjus

Gaardbruker

30

2

Hoppestad, Erik

 

15

3

Hoppestad, Lars

Gaardbruker

15

2

Hoppestad, L. H.

 

30

1

Hoppestad, Nils O.

 

30

3

Hoppestad, Nils P. Holt

 

9

2

Hoppestad, Sveinung

Gaardbruker

31

2

Hyni, Chr. J.

 

31

1

Hyni, Ole N.

 

35

3

Jamtvedt, M.

Gaardbruker

22

2

Kløvrød, Even Doksrød

Gaardbruker

13

3

Langaard, Halvor

Gaardbruker

19

2

Langrud, Martin

Gaardbruker

32

1

Limi, Anders E.

 

32

2

Limi, August R.

 

8

1

Limi, M.

Gaardbruker

8

2

Limi, Nils

Gaardbruker

3

1

Lund, Gregorius

Gaardbruker

7

 

Moe, Gunnar

Gaardbruker

18

 

Myra, Peder

Gaardbruker

5

2

Nøklegaard, Ole

Gaardbruker

17

2

Olsen, A.

Aasen

12

2

Ophaugens handelslag

(Tidl. Fossums handelslag)

7

3

Oterholt, Jørgen

Gaardbruker

16

 

Sandbakken, Ole Bergberg

Gaardbruker

4

2

Sem, Ole

Gaardbruker

17

3

Sigurdsen, Ole

Stenhuggeri

32

3

Simonsen, S.

Limi

35

1

Skiens guttehjem

 

13

 

Taraldsen, T.

Agronom, Venstøp

5

 

Thorstensen, Ole

Agronom, Venstøp

20

 

Tuberkolosesanatoriet

 

10

 

Tufte, G.

Gaardbruker

10

2

Tufte, Halvor

Gaardbruker

10

3

Tufte, Peder

Gaardbruker

31

3

Vale, Per

 

21

2

Venstøp, Chr.

Gaardbruker

21

 

Venstøp, Sølve

 

9

2

Østby, Martin Rosvold

 

Gulset:

3

2

Aarhus, Christian L.

Gaardbruker

3

 

Aarhus, Paulus

Gaardbruker

11

 

Andersen, Aksel

 

10

2

Andersen, Nils T.

Telefonarbeider

12

 

Bjørndalen, Jacob

Kontrollør

4

 

Engebretsen, Abraham

Gaardbruker

2

 

Engebretsen, Olaus

Gaardbruker

6

2

Gregersen, Even

Gaardbruker

1

 

Gulset, Thorvald

Gaardbruker

13

 

Hanssen, Einar

Mægler

Centralen

 

Heldal, Ingebjørg

 

8

 

Lunde, Ole Olsen

Gaardbruker

4

2

Moen, Anders J.

Gaardbruker

6

 

Nybakken, Peder

Gaardbruker

5

 

Olsen, Saamund

Kolonialforretning, talestation

10

 

Pedersen, Jens

Montør

3

3

Ringhus, Halvor

Gaardbruker

2

3

Rolsted, C. F. H.

Fondschef, Maihaugen

Sneltvet:

12

 

Aas, Lars P. Frogner

Gaardbruker

15

2

Andersen, Martin

Gaardbruker

2

 

Berg, Joh. N.

Gaardbruker

14

2

Bjørneli, Ola

Gaardbruker

7

2

Bratsberg, Simon Olsen

Gaardbruker

11

 

Dahl, Helge

Gaardbruker

12

2

Egeland, Svend

Gaardbruker

9

 

Eie, Halvor

Gaardbruker

10

 

Erlandsen, Einar

Sogneprest

1

2

Evenesen, Kirsten

Sneltvet

11

2

Frogner, Peder J.

Gaardbruker

Centralst.

 

Gjervik, Sara

Sneltvet

7

 

Halvorsen, Isak

Gaardbruker

13

 

Hovland, Lars Andersen

Gaardbruker

4

2

Kjær Jørgensen, Johan

Gaardbruker

15

 

Kløverød, Jacob

Snekker

5

 

Larsen, Thora

Skovstuen, Aamot

14

2

Landsverk, D.

Gaardbruker

17

 

Løberg, Hans O.

Gaardbruker

14

 

Løberg, Jens P.

Gaardbruker

17

2

Løberg, Lars O.

Gaardbruker

16

2

Løberg, Peder

Gaardbruker

8

2

Minnesjord, Auver

Lærer, Stalsberg

13

2

Minnesjord, Ketil

Gaardbruker, Løberg

3

2

Mustveit, Peder J.

Gaardbruker

8

3

Nordheim, Ole

Gaardbruker

8

 

Olsen, Kittil

Murmester

6

 

Oredalen, Ole A.

Gaardbruker og formand

9

2

Skilbred, Nils

Gaardbruker

10

 

Sogneprestkontoret i Gjerpen

 

4

 

Sporastøyl, O. T.

Lærer

16

 

Sørbø, Ole Madsen

Gaardbruker

3

 

Thowsen, Joh.

Bugot

1

 

Ødesneltvet, Andreas Pedersen

Gaardbruker

 

Bemerk.

 

Skogeiere, fuldmægtiger, tømmerhuggere og enhver, som har med fælding av trær at gjøre, anmodes indtrængende om at dra omsorg for, at arbeidet utføres saaledes, at telefonlinjerne ikke beskadiges eller slaaes av.

Brud paa eller slyngning av telefonlinjerne paafører telefonanlæggene arbeide og omkostninger med istandsættelsen, men av endnu større betydning er det, at forbindelsen mellem distrikterne for længere eller kortere tid avbrytes.

 

Forsætlig foraarsaket beskadigelse av telefonlinjerne medfører ansvar og straf efter loven.

 

Brud eller slyngning bedes hurtigst anmeldt hos nærmeste abonnent eller talestation.